رشته های بادرفتی

 

 عکس: محمدرضا منصوری

 

این تپه ها حاصل ذرات خرد وحمل شده توسط سیلاب ها به داخل دشت هستند و منبع اصلی ماسه بادی محدوده دشت را تشکیل میدهند. این ماسه ها منفصل و آزاد از داخل مسیل خشک توسط باد در سطح زمین حرکت نموده و تپه های ماسه بادی را تشکیل میدهند. اصولا در تپه های ماسه بادی،منبع آب زیر زمینی وجود ندارد. اما آنها با جذب آب و ریزش های آسمانی وانتقال آن به سفرهای آب زیر زمینی در تغذیه سفره های اب زیر زمینی با اهمیت ارزیابی می شوند. اندازه تپه های ماسه بادی در قسمت های مختلف، متفاوت است و اغلب آنها در بخش جنوبی نرماشیر قرار دارند و در نقشه های تهیه شده به نام شنزارهای ساحلی برآورد شده اند. (امیر حاجلو،(17:1393

 

کتابشناسی: گزارش گمانه زنی شهر قدیم نرماشیر، بایگانی سازمان میراث فرهنگی استان کرمان  (منتشر نشده)بومگردی در بم

تاريخ : سه شنبه 25 فروردين 1394برچسب:, | 11:32 | نویسنده : محمد |