منابع آبی شهرستان نرماشیر

ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻧﺮﻣﺎﺷﯿﺮ و رﯾﮕﺎن روي ﻣﺨﺮوطاﻓﮑﻨﻪﻫﺎي ﻣﺴﯿﻞﻫﺎي ﺟﺒﺎلﺑﺎرز در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﺎﻫﺴﻮاران در ﻣﺮﮐﺰ در ﺑﺎرز دشت واقع شده است. تنها رود دائمی منطقه رود نسا یا روداب است که از کوه میچ در بارز سرچشمه میگیرد. این رود از تنگه ای به نام زنگی وارد دشت می شود و رو به شمال و شمال شرقی جریان دارد . ازدوران پیش اسلام با شیو های آبیاری دقیق نهرهای حق آبه  از این رود جدا شده و تمام بلوک نرماسیر تا عزیز اباد از این رود سهم داشته اند. آبادی های نرماشیر در مخروطه افکنه این رود واقع شده اند و فاضلاب ها به طرف شرق به سمت ریکان می روند. مسیل های دیگری که به ندرت آب دار است به نام آب باریک در مشرق رود نسا به طرف ریگان جریان داردو با مسیل های دیگری که اهم آنها گیشو است از گردنه گیشو  در شاهسواران آبگیری کرده و از ریگان گذشته وبا مسیل های  کرمانشاه و شور به طرف رود شور می روند. آبادترین نواحی نرماشیر  در شمال غربی آن است. محصولات کشاورزی منطقه  نرماشیر  اساسا به وسیله قنات مشروب می شود به استثنای منطقه روداب  که آب ابیاری آن از طریق رود نسا تامین میگردد. آب بیش از 50 چاه عمیق و نیمه عمیق مکمل  اب قناتها و رودخانه روداب است. در حال حاضر سطح اب زیر زمینی در نرماشیر پایین است و قنات ها  چاه ها عمیق ذارند. پیشکار قناتها80تا 100متر وحتی بیشتر عمق دارد.

 

کتابشناسی: گزارش گمانه زنی شهر قدیم نرماشیر، بایگانی سازمان میراث فرهنگی استان کرمان  (منتشر نشده)بومگردی در بم

تاريخ : یک شنبه 27 فروردين 1394برچسب:, | 8:38 | نویسنده : محمد |