ویژگی های جمعیتی شهرستان نرماشیر

برآورد سال 1390 نشان می دهد جمعیتی معادل 66735 نفر در شهرستان نرماشیر ساکن بوده اند. به عبارت دیگر 2/15درصد جمعیت کل استان  و رتبه شانزدهم جمعیتی استان را به خود اختصاص داده است. از نظر ترکیب جمعیت شهری و روستایی 8874 نفر(13.30درصد) در نقاط شهری و 57861 نفر( 86/70 درصد) در نقاط روستایی زندگی میکنند.

 

کتابشناسی: گزارش گمانه زنی شهر قدیم نرماشیر، بایگانی سازمان میراث فرهنگی استان کرمان  (منتشر نشده)بومگردی در بم

تاريخ : یک شنبه 29 فروردين 1394برچسب:, | 8:36 | نویسنده : محمد |