وجه تسمیه شهرستان نرماشیر

ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘﻮب دوران اﺳﻼﻣﯽ، ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻢ ﻧﺮﻣﺎﺷﯿﺮ از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﭘﺮروﻧﻖ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم در اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺮﻣﺎن  بوده واحتمالا توسط اردشیر اول ساسانی بنا شده است و به نام او «ﻧﺮم اردﺷﯿﺮ» یا «نو هرمزد ارتخشیر» خوانده شده است  و ﺑﻪ ﻧﺎم او خوانده شده است. همچنین نرماشیر را مخفف نرمش اردشیر دانسته اند که به معنی آرامش بخشنده اردشیر است. در زبان اوستایی «ارت اردشیر »بوده که ارت به معنی مقدس است و پیشوند دسته ای از کلمکات فارسی است.

کتابشناسی:امیر حاجلو،سعید،1393، گزارش گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و حریم شهر قدیم نرماشیر، بایگانی سازمان میراث فرهنگی استان کرمان  (منتشر نشده)بومگردی در بم

تاريخ : شنبه 30 فروردين 1394برچسب:, | 11:43 | نویسنده : محمد |