موقعیت جغرافیایی

 شهرستان نرماشیر با وسعت در2993کیلومتر مربع معادل 1/63 درصد مساحت استان کرمان را به خو داختصاص داده است. اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ 790متر از سطح دریا واقع شده است و در ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن واﻗﻊ اﺳﺖ. از ﺷﻤﺎل ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن، از ﺷﺮق ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﻬﺮج، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﯾﮕﺎن و از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻢ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ رﺳﺘﻢآﺑﺎد ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ؛ اﻣﺎ در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ، ﻧﺎم ﮐﻬﻦِ ﺷﻬﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺮﻣﺎﺷﯿﺮ ﺑﺮ آن ﮔﺬارده ﺷﺪ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﺮﻣﺎﺷﯿﺮ داراي دو ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮي، دو ﺑﺨﺶ، ﭼﻬﺎردهستان و98 آبادی دارای سکنه است.ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻢ ﻧﺮﻣﺎﺷﯿﺮ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﭼﻐﻮك آﺑﺎد در شش کیلومتری شهر فعلی نرماشیرواقع شده است.ﺣﺪود 40ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻢ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﻗﺮار دارد و در ﺣﻮزة ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﻮبﺷﺮق اﯾﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. اﯾﻦ  شهر تاریخی در کناره کویر خشک و سوزان لوت ،بیش از190 ﻫﮑﺘﺎر  وﺳﻌﺖ داﺷﺘﻪ و از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزي و ﭼﻬﺎرراه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰي و ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﻋﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.  

 

 

کتابشناسی:امیر حاجلو،سعید،1393، گزارش گمانه زنی  به منظور تعیین عرصه و حریم شهر قدیم نرماشیر، بایگانی سازمان میراث فرهنگی استان کرمان  (منتشر نشده)بومگردی در بم

تاريخ : شنبه 31 فروردين 1394برچسب:, | 11:38 | نویسنده : محمد |