نرماشیر در کتب تاریخی دوران اسلامی

میراث فرهنگی شهرستان نرماشیر

افزون بر توصیفات منابع مکتوب اسلامی، وجود بناهایی از قبل از اسلام تا دوران سدهای میانی اسلامی و دوران قاجار در نرماشیر نشانگر اهمیت این شهر در حاشیه کویر لوت و مرز میان کرمان و سیستان است. بناهایی مانند قلعه شاه نشین در چغوک آباد، قلعه و برج کامرانیه، قلعه شهید، قلعه شمس، زیارتگاه ملا سراج الدین، قلعه جمالی، محوطه جلال آباد، محوطه پیرماشا فضل آباد، برجهای ضیاآباد،عنایت آباد، بدرآباد، عزیزآبادو خیرآباد مهم ترین آثار این منطقه را تشکیل می دهند.

در جمع بندی جغرافیای تاریخی نرماشیر می توان چنین پنداشت که به واسطه ی وجود کویر لوت میان سیستان و نواحی غربی و شمال غربی، ارتباط کرمان و نواحی غربی کشور با سیستان از طریق نرماشیر ممکن بوده و بنابراین نرماشیر در حکم چهار راه ارتباطی سیستان و لوت با نواحی غربی و شمال غربی کشور اهمیت.


بومگردی در بم

تاريخ : چهار شنبه 25 فروردين 1392برچسب:, | 11:16 | نویسنده : محمد |